REGULAMIN Centrum Aktywności Seniorów „Żeglarz”

 1. Centrum Aktywności Seniorów „Żeglarz” zostało utworzone i jest prowadzone przez Klub Żeglarski HORN Kraków.
 2. CAS „Żeglarz” prowadzi zajęcia dla seniorów na terenie Ośrodka Żeglarskiego HORN w Krakowie przy ul. Koziej 22 lub poza Ośrodkiem, a swoją ofertę kieruje do seniorów z gminy miejskiej Kraków.
 3. Członkami CAS „Żeglarz” mogą zostać seniorzy w wieku powyżej 60 lat, mieszkańcy Krakowa.
 4. Podstawą przyjęcia do CAS jest:
 5. złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej
 6. zapoznanie się z treścią regulaminu CAS „Żeglarz” i przyjęcie go
 7. deklaracja aktywnego uczestnictwa w zajęciach CAS i podjęcia działań wolontaryjnych w ramach CAS
 8. Członkowie CAS „Żeglarz” mają prawo do:
  1. poszanowania swoich praw i godności osobistej
  2. wolności słowa, przekonań i wyznania
  3. uczestniczenia w zajęciach, wycieczkach i innych aktywnościach organizowanych przez CAS
  4. rozwijania własnych zainteresowań
  5. korzystania z udostępnionego dla CAS wyposażenia KŻ Horn w ramach prowadzonych zajęć
  6. pomoc w rozwiązywaniu sporów i problemów w grupie
  7. pełnej informacji o ofercie i działaniu CAS
 9. Członkowie CAS „Żeglarz” mają obowiązek:
  1. przestrzegania regulaminu CAS
  2. przestrzegania regulaminu Ośrodka Żeglarskiego „Horn” oraz przystani
  3. poszanowania godności osobistej innych członków CAS oraz pracowników
  4. dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób przebywających w CAS
  5. dbania o powierzony sprzęt oraz wyposażenie CAS i KŻ Horn
  6. przestrzegania norm i zasad wzajemnego współżycia
  7. godnego reprezentowania CAS „Żeglarz”
 10. Członkostwo CAS „Żeglarz” wygasa z chwilą:
 11. wystąpienia członka na własną pisemną prośbę
 12. śmierci członka
 13. skreślenia z listy członków na skutek naruszenia regulaminu lub zasad wzajemnego współżycia - o skreśleniu z listy członków decyduje prezes KŻ Horn po porozumieniu z koordynatorem CAS. 
 14. Udział członków w niektórych zajęciach ruchowych może wymagać zgody lekarza pierwszego kontaktu. O takim wymogu członkowie zostaną poinformowani przed rozpoczęciem zapisów na zajęcia.
 15. Zajęcia w CAS „Żeglarz” będą prowadzone w grupach o różnej liczebności w zależności od typu i formy zajęć. Każdorazowo będą prowadzone zapisy do grup zajęciowych. W przypadku dużego zainteresowania będą tworzone w miarę możliwości następne grupy.
 16. Wszelkie informacje na temat bieżącej oferty zajęciowej, formy zajęć, dostępności miejsc, wycieczek i inne będą dostępne na stronie internetowej www.cas-zeglarz.pl, w biurze CAS, poprzez aplikację mobilną oraz telefonicznie.
 17. Zapisy na zajęcia będą odbywały się poprzez formularze na stronie internetowej www.cas-zeglarz.pl, w biurze CAS lub telefonicznie.
 18. Niezapowiedziana, lub nieusprawiedliwiona nieobecność członka na 3 zajęciach, na które członek zapisał się może spowodować przesunięcie takiej osoby na listę rezerwową prowadzonych przez CAS „Żeglarz” zajęć. 
 19. Członkowie wnoszą na rzecz CAS „Żeglarz” opłatę członkowską w wysokości 5 zł miesięcznie. Po wniesieniu opłaty członek otrzymuje kartę CAS „Żeglarz” uprawniającą do zniżek w danym miesiącu na obiady w Tawernie, znajdującej się na terenie Ośrodka Żeglarskiego Horn, oraz najem sprzętu pływającego znajdującego się w ofercie wypożyczalni KŻ Horn. Szczegółowe warunki rabatów określa regulamin Karty Członka CAS Żeglarz” 
 20. Zmiany w regulaminie mogą zostać dokonane przez prezesa KŻ HORN Kraków, koordynatora CAS „Żeglarz” za zgodą prezesa KŻ Horn lub na wniosek członków CAS „Żeglarz” za zgodą koordynatora CAS „Żeglarz” i prezesa KŻ Horn Kraków.